W Polsce każde większe miasto posiada na swym obszarze sieć dostarczającą gaz ziemny do mieszkańców. Gaz ziemny sam w sobie jest paliwem bezpiecznym, oczywiście przy stosowaniu odpowiednich zasad podczas korzystania z niego. Jednak, jak każda instalacja, system gazowy również ulega zużyciu, co znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia awarii.

Ważna czynność, o której należy pamiętać

Pamiętaj, aby przeprowadzić przeglądy instalacji gazowej i wentylacyjnej. Niezależnie od tego, czy mieszkamy w budynku wielorodzinnym, czy w domu jednorodzinnym, okresowe przeglądy instalacji gazowej i wentylacyjnej są niezbędne dla bezpieczeństwa. Przeglądy te pozwalają wykryć wszelkie uszkodzenia lub usterki, które mogą doprowadzić do nieszczęśliwych wypadków lub pożarów. Dobrym pomysłem jest również przegląd instalacji gazowej i wentylacyjnej przed zimą. Jest to szczególnie ważne, jeśli zamierzamy wykorzystywać piece w naszych domach lub mieszkaniach.

Przeglądy instalacji gazowej i wentylacyjnej powinny być wykonywane co kilka lat

Natomiast w przypadku starszych instalacji lub instalacji używanych do celów komercyjnych, należy je przeprowadzać częściej, nawet co roku. Przeglądy te powinny być wykonywane przez uprawnionego i certyfikowanego specjalistę. Instalacja gazowa i wentylacyjna w budynkach może jednak stwarzać poważne zagrożenie dla mieszkańców, szczególnie w przypadku, gdy nie jest ona poddawana regularnej kontroli, przynajmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności. Przegląd taki to nie tylko kwestia zadbania o bezpieczeństwo, lecz również wymóg, jaki stawia przed właścicielami i zarządcami nieruchomości prawo budowlane. Pozwala on na odpowiednio szybkie wykrycie nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji i zapobiegnięcie zagrożeniu. Taka coroczna kontrola powinna obejmować swym zakresem sprawdzenie stanu technicznego instalacji gazowej, oględziny pomieszczeń zajmowanych przez kotłownie oraz badanie urządzeń służących do przesyłu gazu.

Niesprawna instalacja gazowa

Wadliwie wykonana, nieszczelna instalacja gazowa, niesprawnie działające urządzenia gazowe czy ich zły stan techniczny wynikający na przykład z wieloletniej eksploatacji, nieprawidłowego podłączenia, a także zapchane i niedrożne przewody kominowe i wentylacyjne mogą być przyczyną zaczadzenia się. Również dokonywanie napraw na własną rękę może stanowić zagrożenie zatruciem lub wybuchem. Z tego powodu przy eksploatacji instalacji gazowej i wentylacyjnej należy stosować się do kilku zasad, dzięki którym użytkowanie jej będzie bezpieczne. Przede wszystkim przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić przegląd, który wykaże czy przewody wentylacyjne są drożne, a sama instalacja gazowa szczelna. Nie należy dokonywać samowolnie przeróbki i naprawy instalacji, lecz każdorazowo powierzać to zadanie fachowcom. W przypadku urządzeń podłączanych do instalacji należy kierować się posiadaniem przez nie atestu bezpieczeństwa.

Cyrkulacja powietrza w wentylatorach jest ważna

Nie należy zaklejać otworów wentylacyjnych ani dokonywać żadnych manipulacji przy gazomierzu. Kierując się tymi zasadami oraz zdrowym rozsądkiem w korzystaniu z urządzeń gazowych zapewniamy sobie wysoki poziom bezpieczeństwa. Co jednak zrobić, kiedy mimo wszystko wyczujemy gaz w mieszkaniu? Przede wszystkim nie należy używać otwartego ognia ani nie włączać urządzeń elektrycznych, zamknąć dopływ gazu, po czym powiadomić innych mieszkańców budynku o zagrożeniu oraz odpowiednie służby? Pogotowie Gazowe lub Straż Pożarną.